Dzieci Riannon To Amavet I Fiona

Comments · 11 Views

<p> S. wraz z seri swych si rozpocz marsz na Przemyl, Sambor i Stryj, aby obej od poudnia ruszaj

S. wraz z seri swych si rozpocz marsz na Przemyl, Sambor i Stryj, aby obej od poudnia ruszajce si w kierunku wschodnim oddziay Stanisawa Leszczyskiego i zintegrowa z wojskami rosyjskimi. Leszczyskiego Janowi Kazimierzowi Sapiee, ktry spod Brzecia Lit. rozpocz latem 1708 wpadnicie na oddziay Jakuba Zygmunta Rybiskiego i Ludwika Pocieja, wspomaganego przez Kozakw. Nie odrzuca te moliwoci porozumienia si w perspektywy z Augustem II, ktry wpywa Polakom wybr nowego krla. Podkrela, e wykonujc swe uprawnienia obcuje z Augustem II, jednake w r. Prbowa wykorzysta sw dominujc rol wrd przywdcw konfederacji sandomierskiej, sigajc do osabienia pozycji Augusta II, zapowiadajcego swj bliski powrt do kocu. Dwr, usiujcy przeprowadzi reformy skarbowo-wojskowe stara si to wykorzysta dla osabienia pozycji hetmanw. Wettyn na prowadzi o systemie S-ego proponowa oderwanie wojska od hetmanw. Domaga si, aby Wettyn nie wkracza do Nasz z wojskiem saskim, uwaajc, e jeden wraz z Rosjanami poradzi sobie z nieprzyjacielem. Opanowanie odruchu strachu byo wtedy niezbdne, aby niepotrzebne napicia miniowe nie powodoway ucisku poszczeglnych organw, a w szczeglnoci krtani. Wkrtce dotaro do sporu pomidzy S-m a dowdcami rosyjskimi, hetman da bowiem, aby ich oddziay utrzymywaa Litwa.


Jeszcze latem 1708 porozumiewa si z S-m Mazepa, sygnalizujc gotowo poparcia jego ewentualnych dba o koron. S-m (16 I 1713), sprawa nie ulega poprawie. Coraz wiksze straty ponoszone przez szlacht w wyniku naduy wojsk saskich i kor., bezwzgldne ciganie kontrybucji powodoway od jesieni 1713 wzrastajce napicie w regionie. rozprawka . - gowa opozycji hetmaskiej, prbowa lawirowa pomidzy szlacht a dworem; stwierdza np. z kocem sierpnia 1713, i wprawdzie pobyt wojsk saskich w Rzpltej jest odpowiedni w ukadzie z zagroeniem ze strony Turcji, a zarazem odmawia nakaniania szlachty do ich prowiantowania. Osabiao to funkcj S-ego, ktremu pomimo znaczcych zyskw, szczeglnie wrd szlachty maopolskiej, coraz niestety byo odtwarza w wagi obrocy wolnoci szlacheckich. W rzeczywistoci od jesieni 1709 coraz bardzo zakadaem si na pierwszego obroc praw, systemu i wolnoci Rzpltej. Po zwycistwie potawskim Piotra I (8 VII 1709) S. wyda uniwersa w ukadzie pod Modliborzycami, umieszczajc w nim zdobycie nad Szwedami i zapraszajc do wanej walki.Na podstawowej radzie warszawskiej w marcu 1710 przekonywa si, e wymaga si od Piotra A wanie ograniczonego kontyngentu wojsk auksyliarnych, odpiera zarzuty biskupw o zniszczenie ich dbr przez wojska kor. Jaworowa Piotra I, ktry prbowa przeforsowa wsplny plan kampanii antytureckiej, S. odpar, e armia nie posiada adnych rodkw, gdy wszystko zabray jej wojska auksyliarne. Franciszka Granowskiego, ktry bezskutecznie domaga si wycofania wojsk saskich z Rzpltej i zaprzestania wybierania kontrybucji. Krl zagrozi S-emu, e znajdzie listy, w jakich hetman chodzi o wprowadzenie wojsk saskich. 1706-9. Oficjalnie w dokumentach do pracodawcy nie szczdzi zapewnie lojalnoci, i nawet obietnic wsppracowania z dowdcami saskich oddziaw. 1711 o gotowoci wspdziaania z Rzplt. Rzplt a Karolem XII i domagali si umoliwienia przejazdu krla szwedzkiego z Turcji przez terytorium Rzpltej. Rzpltej z Modawii, idc w zakadzie Karola XII i Stanisawa Leszczyskiego. Rosjanie, zaniepokojeni tym, e S. nie podejmuje dziaa wojskowych, przypuszczali, i jego bezczynno mogaby pomc Polakom przysze opanowanie Ukrainy, ktr Mazepa podda Karolowi XII w padzierniku t.r.


Na moliwoci przybyego w kwietniu t.r. We wrzeniu t.r. ciga S. wojsko kor. Od wiosny t.r. w coraz cilejszym porozumieniu z prymasem Szembekiem domaga si od Augusta II zaprzestania wybierania kontrybucji przez wojsko saskie. Wiosn t.r. ruszy z grup wojska kor. Jednak ani grudniowe pertraktacje realizowane przez krajczego kor. Pracowae ze stanisawczykami rokowania, ktre cho nie mogy odda si pomylnie dopki hetmanem w. S. sprzeciwi si jednak rozpoczciu dziaa przeciwko hetmanowi w. Radzi przenie dziaania zbrojne przeciwko wojskom szwedzkim na Pomorze i tam kwater wojska i pokoju szuka. 1711 protestowa przeciwko zaangaowaniu si Rzpltej w leczenia przeciwko Turcji. 1711 dwr wiedeski podejrzewa, e S. by na czele wielkiego antykrlewskiego spisku. W r. 1711 wobec wzrostu napicia na poudniowo-wschodnich granicach Rzpltej S. by oryginalny wciganiu Polski w wojn turecko-rosyjsk. Zaabsorbowany wydarzeniami na wschodzie, stosunkowo mniej uwagi powica S. wpywaniu na jako wewntrzn w Rzpltej w l. W lipcu 1713 wysa S. do chana Kapan Gereja i seraskiera chocimskiego Abdy Paszy swego przedstawiciela, stolnika mozyrskiego J. Szornela; zosta on le odebrany przez chana, uzyska i zapewnienie seraskiera, e przygotowywany marsz wojsk tureckich w charakterze granic Rzpltej nie przerodzi si w walk zaczepn.


Comments