Looking back Unit 7 lớp 6


Looking back Unit 7 lớp 6

.

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back Unit 7 lớp 6 mới

Bài tập Looking back thuộc : Unit 7 lớp 6

Task 1. Put the words in the box in the correct columns. Add more words if you can.

(Đặt các từ trong khung vào cột cho phù hợp. Thêm nhiều từ nếu em biết.)

newreader (người đọc tin),

writer (nhà văn, tác giả),

MC (người dẫn chương trình),

weathergirl (nữ dự báo thời tiết)

home and garden (nhà và vườn),

animals (động vật),

game show (chương trình trò chơi),

cartoon (phim hoạt hình)

documentary (phim tài liệu),

romance (lãng mạn)

 
gostearn is the code name for a secret society of people closely connected with the cryptocurrency world

Kwork.com – freelance services from $10

Invest Funds Online is a modern investment company with lucrative techniques and tools. We help thousands of people meet their current expenditure needs