ADVPR - Bổ sung vốn ODA cho hai dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh http://advpr.net/News/b%E1%BB%95-sung-v%E1%BB%91n-oda-cho-hai-d%E1%BB%B1-an-tr%E1%BB%8Dng-diem-t%E1%BA%A1i-tp-h%E1%BB%93-chi-minh/ TP HCM kiến nghị bổ sung gần 18.000 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm. Mon, 26 Jun 2017 13:04:28 UTC en